Tomatoes: An Addiction (Early Girl Tomato Sauce)

Tomatoes: An Addiction (Early Girl Tomato Sauce)

An Early Girl tomato "Scorpacciata" (feeding frenzy).